Andreas

General terms and conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Böngészés a www.alltest-smart.com weboldalon

A weboldalon  tetszés szerint barangolhat, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet a szolgáltatásainkkal és regisztrációs kényszer nélkül tájékozódhat ajánlatainkról, tevékenységünkről.

Kapcsolat

A weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt megadott mail címre alltest.office@gmail.com Önnek lehetősége van üzenetet küldeni az oldal tulajdonosának és üzemeltetőjének. Az itt megadott információk kizárólag a kapcsolattartást szolgálják a két fél között. Üzenet küldésével a látogató nem ad felhatalmazást a weboldal tulajdonosának arra, hogy számára a megadott email címre hírlevelet vagy promóciós ajánlatot küldjön, kizárólag információ kéréséhez, vagy ajánlatkéréshez kötődő információcserét teszi lehetővé. Híreket, ajánlatokat, akciókról szóló információkat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával kaphat. Amennyiben erre nem tart igényt, a hírlevél listáról válasz-mail formájában leiratkozhat. A megadott adatokat a weboldal üzemeltetője és tulajdonosa bizalmasan, a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően biztonságos módon kezeli.

Szolgáltatás igénybe vétele

A honlapon feltüntetett termék és szolgáltatás ára nettó ár, mely tájékoztató ár.  A feltüntetett árak minden esetben irányadók, a valós megbízási díjak az adott megbízás részleteinek ismeretében változhatnak! Pontos árajánlattal kapcsolatban mindig egyeztessen a Szolgáltatóval a megadott elérhetőségek valamelyikén, mindig kérjen konkrét árajánlatot.. A honlapon feltüntetett árak megváltoztatásának jogát (akciók, kedvezmények) a Szolgáltató fenntartja! A nyújtott szolgáltatásról, termékről a Szolgáltató (Alltest Kft) a hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően számlát bocsát ki. A szolgáltatások részleteiről a weboldal menüjében találhat további információkat.

Bármilyen – a honlapon fellelhető – szolgáltatás igénybevételéhez Önnek kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval a honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a Szolgáltató az érdeklődő megkeresésére 72 órán belül nem válaszol (munkanapokon), javasolt újból próbálkozni, mert előfordulhat, hogy technikai okokból kifolyólag nem történt válaszadás.

A Vállalkozó és a Megbízó között a közös megegyezéssel egyedileg megkötött vállalkozási, adásvételi, vagy megbízási szerződés határozza meg a megbízás részleteit.

Adószámunk: 26319755-2-09 Nemzetközi adószámunk: HU26319755

Bankszámlaszámunk: HU32 1210 0011 -1779 8921 (Gránit Bank H-1095 Budapest Lechner Ödön fasor 8.)

BIC/SWIFT: GNBAHUHB,  IBAN: HU32 1210 0011 1779 8921 0000 0000

 

Panaszkezelés

A Szolgáltató szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, az Ön érdekeit szem előtt tartva jár el. Bárminemű panasz esetén forduljon a Szolgáltatóhoz bizalommal. Az erre alkalmas elérhetőségeket megtalálja a „Kapcsolat” menüpont alatt. Szükség esetén észrevételeit az illetékes békéltető testületnek is jelezheti: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. bekelteto@hbkik.hu

 

Kamara

HajdúBihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Központi e-mail:  hbkik@hbkik.hu

Központi telefon: +36 52/500-710

Központi fax: +36 52/500-720

 

Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató

Vállalkozó, mint Szolgáltató (Alltest Műszerfejlesztő és Szolgáltató Kft Adószám: 26319755-2-09 Székhely H-4032 Debrecen Mikszáth K. u. 29. levélcím/fióktelep: 2030 Érd, Rizling u 26) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és európai uniós jogszabályokkal.

 

Adatkezelő

Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést Alltest Kft végzi

székhely: 4032 Debrecen Mikszáth K. u. 29.

levélcím (fióktelep): 2030 Érd, Rizling u 26:

cégjegyzékszám: 09-09-029688        

adószám: 26319755-2-09     

Mail: alltest.office@gmail.com

Adatvédelemhez kapcsolódó fogalmak

– Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
– Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
– Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
– Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
– Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;
– Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
– Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
– Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
– Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
– Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
– Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
– Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
– Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
– Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
– EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
– Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
– Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az Alltest Kft (továbbiakban Vállalkozás) részére történő minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. A Vállalkozás kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, ezen adatszolgáltatás pedig csak cégképviselet esetében irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. A Vállalkozás minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. A Vállalkozás nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az “Adatkezelési tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak. Amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, azokat nem tudja igénybe venni.

Vásárlói adatok

A kezelt adatok köre: név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, szolgáltatás teljesítésének és kifizetésének időpontja, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, ára. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás igénybevétele a honlapon vagy azon kívül, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megbízások teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

Az adatkezelés időtartama: A vásárlók adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A számlát az Alltest Kft  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrzi. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig történik a kapcsolattartásra megadott adatok kezelése.
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes.

Panaszkezelés (e-mailben, levélben, telefonon)

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, szolgáltatás megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, szolgáltatás ára), szolgáltatásról készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés.
Az adatkezelés célja: az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása.
Az adatkezelés időtartama:
– számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év,
– írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év,
– szóbeli panasz esetén felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év.

A www.alltest-smart.com oldal használata

A kezelt adatok köre: dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja).
Az adatkezelés célja: a honlap látogatói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: honlap látogatói esetében egy év.
Adatfeldolgozó: az oldal üzemben tartója az Adatfeldolgozó (VIP Informatikai Kft. 1024 Budapest, Fillér u. 17., Tel.: +36 30 847 3976)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes.

A www.alltest-smart.com oldal Sütik (cookies) kezelése

A kezelt adatok köre: dátum, honlapra belépés időpontja
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
A honlapon sütik (cookies) jelenleg nincsenek. Az adatkezelés célja: amennyiben sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre, akkor életbe lép a következő: ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből látogatói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.

Az alábbi cookie-k használhatók az oldalon:

– funkcionális cookie: ez a süti segít a kívánt tartalom betöltésében,
– feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz,
– performance cookie: ezzel a sütivel időt takaríthat meg, mivel növeli az oldal betöltési sebességét,
– harmadik fél cookie-k: a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik fél által kezelt eszközök alkalmazása zajlik, úgy, mint Facebook, Youtube és egyéb plug-inek. Ezekkel a plug-inekkel van lehetősége például tartalmat megosztani a közösségi hálón vagy extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásainkról.
– jelszóval védett munkamenethez használt cookie
– vásárláshoz szükséges cookie
– biztonsági cookie

Mivel a www.alltest-smart.com nem tudja a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott szolgáltatás honlapján kaphat bővebb felvilágosítást az adott cookie-ról.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig (a honlap elhagyásával megszűnik), de amennyiben a felhasználó kéri legkésőbb 72 óráig, illetve a felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is.
Adatfeldolgozó: az oldal üzemben tartója a VIP Informatikai Kft. (1024 Budapest, Fillér u. 17., Tel.: +36 30 847 3976).

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adatfeldolgozók adatai

Név: VIP Informatika Kft. office@vipinformatika.hu
Székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 17., Tel.: +36 30 847 3976
Adatfeldolgozási feladat: a www.alltest-smart.com oldal tárhely szolgáltatója.

Név: Kiszámollak Kft. kiszamollak@gmail.com
Székhely: 2030 Érd, Nyárád utca 40. Tel.: +36 70 944 3465
Adatfeldolgozási feladat: könyvelés, bérszámfejtés.

Jogorvoslati lehetőségek

Bármikor kapcsolatba léphet a Vállalkozással a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

– joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
– joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
– joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
– joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv.),
– joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
– joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
– joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
– joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Vállalkozás elérhetőségein.

a.) tájékoztatás:
Az érintett kérelmére a Vállalkozás tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

b.) helyesbítés:
Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.

c.) adatok zárolása:
Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit a Vállalkozás zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 d.) adat törlése:
A Vállalkozás a személyes adatot törli, ha:

– kezelése jogellenes,
– az érintett kéri,
– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
e.) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Vállalkozás a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Az honlap üzemeltetőjének (VIP Informatika Kft) adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78120/2014.

Jogi nyilatkozat

A www.alltest-smart.com tulajdonosa tájékoztatja Önt, hogy weboldalának böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

A www.alltest-smart.com weboldal, illetve annak teljes tartalma vagy bármely része szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a weboldal tulajdonosa jogosult.

A www.alltest-smart.com oldal tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Alltest.hu oldal tulajdonosa azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát vagy kivonatait számítógépén tárolja.

A www.alltest-smart.com weboldal tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalon a Alltest.hu tulajdonosának akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a tulajdonos semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A www.alltest-smart.com tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A www.alltest-smart.com tulajdonosa nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a www.alltest-smart.com tulajdonosa kifejezetten kizárja.

A www.alltest-smart.com tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Alltest.hu weboldal kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

A www.alltest-smart.com weboldal használata nem jog, csupán lehetőség. A Alltest.hu tulajdonosa fenntartja a jogot arra, hogy az oldalról felhasználót, illetve tartalmat előzetes bejelentés nélkül töröljön.

A www.alltest-smart.com egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A weboldal adatainak feltöltésekor keletkező adminisztrációs hibákért a weboldal tulajdonosa szíves elnézését kéri, egyúttal jelzi, hogy a weboldalon szereplő árak és leírások, valamint fotók tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi értelemben ajánlattételnek a rendelés írásbeli visszaigazolásáig, a megbízási szerződés megkötéséig.

Bárminemű jogvita esetén joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat (postacím: 2030 Érd, Rizling utca 26., e-mail cím: office@Alltest.hu). A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Az általános szerződési feltételek visszavonásukig érvényesek.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.alltest-smart.com általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

2018.05.24.

Translate »